Zgłoś klasę do konkursu

Kto może wziąć udział w konkursie?
Udział w konkursie może wziąć każda klasa, która weźmie udział w Programie.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów, biorących udział w Programie, na koniec lekcji realizowanej w ramach Programu*, wspólnej pracy plastycznej (w formie plakatu) przedstawiającej ideę „5 porcji” w codziennej diecie dzieci.** Po wykonaniu pracy należy wykonać jej zdjęcie, a następnie przesłać je przez formularz konkursowy.

*Scenariusz lekcji realizowanej w ramach programu przewiduje wspólną pracę plastyczną na zakończenie zajęć

Jak zgłosić pracę konkursową?
Pracę konkursową zgłasza dyrektor lub nauczyciel koordynujący Program, poprzez wypełnienie formularza konkursowego i załączenia zdjęcia pracy konkursowej.

Nagrody

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną trzy zwycięskie prace. Nagrody zdobywa zarówno klasa, nauczyciel koordynujący jak i szkoła!

Dodatkowo, wszystkie klasy, które prześlą prace konkursowe otrzymają pamiątkowe e-dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.