Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie

Miejscowość

Pełna nazwa szkoły

Ulica

Kod pocztowy

Telefon

Email

Strona www szkoły

Imię i nazwisko dyrektora szkoły lub imię i nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs

Liczba i nazwa klas biorących udział w konkursie

Liczba uczniów w danej klasie

DataWgraj zdjęcie konkursowe (maksymalny rozmiar pliku 3MB, dozwolone formaty: jpg, png, bmp, tif, gif)


[acceptance* acceptance-299 default:off] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji bieżącej edycji Konkursu oraz informowania mnie o przyszłych akcjach edukacyjnych, których organizatorem jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. [/acceptance]
[acceptance* zgoda default:off id:Zgoda] Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu „5 porcji zdrowia w szkole”. [/acceptance]


Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20A lok. 6 (02-661 Warszawa). Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

  • listownie na adres: ul. Wita Stwosza 20A lok. 6, 02-661 Warszawa,
  • elektronicznie na adres e-mail: anna.zawistowska@prhub.eu lub julia.walczewska@prhub.eu

Jakie kategorie danych są przetwarzane?

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na potrzeby organizowanego przez nas konkursu „5 porcji zdrowia w szkole”, którego celem jest wspierania nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu życia, w szczególności w zakresie budowania ich świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka. Podstawą przetwarzania podanych nam danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby kontaktować się z Panem/Panią jako przedstawicielem zgłoszonej do konkursu szkoły/klasy.

Komu będą udostępniane moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie trzem grupom podmiotów. Będą to przede wszystkim:

  • nasi pracownicy, którzy zajmują się realizacją konkursu i muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych,
  • stale współpracujące z nami podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna, hostingodawca poczty elektronicznej itd.), z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, 
  • inni odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z organizowanym przez nas konkursem.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG. Mogą być one jednak przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeżeli Pana/Pani dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności w przypadku krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyższej.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?

Podane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu rozstrzygnięcia konkursu, chyba że – dokonując zgłoszenia szkoły/klasy do programu „5 porcji zdrowia w szkole” – wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania o przyszłych akcjach edukacyjnych, których jesteśmy organizatorem.

Podane nam dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania lub wycofania uczestnictwa w konkursie zgłoszonej przez Pana/Panią szkoły/klasy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem podanych nam danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z wzięcia udziału Pana/Pani szkoły/klasy w konkursie, chyba że szkoła wskaże inną osobę kontaktową.

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną albo e-mailową na adresy wskazane powyżej.

Jakie są konsekwencji braku podania moich danych osobowych?

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do organizowanego przez nas konkursu. Konsekwencja braku podania danych osobowych jest niemożność wzięcia w nim udziału.