ANKIETA PODSUMOWUJĄCA

1. Czy przesłane materiały były atrakcyjnym narzędziem do wykorzystania podczas lekcji?
TakNie

2. Czy wykorzystają Państwo otrzymane materiały w inny sposób, na przykład w ramach innych zajęć lub z inną klasą?
TakNie

3. Czy wzięliby Państwo udział w kolejnej edycji programu „5 porcji zdrowia w szkole”?
TakNie

4. Czy tego typu program byłby przydatny w starszych klasach?
TakNie

5. Czy możliwość realizacji tego typu programów edukacyjnych jest wartościowa zarówno dla nauczycieli jak i uczniów?
TakNie

6. Czy edukacja żywieniowa powinna stanowić większą część podstawy programowej w szkole?
TakNie

7. Dodatkowe uwagi/spostrzeżenia

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20A lok. 6 (02-661 Warszawa). Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

Jakie kategorie danych są przetwarzane? 

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizowanego przez nas programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”, którego celem jest wspierania nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu życia, w szczególności w zakresie budowania ich świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka, poprzez dostarczenie ciekawych, wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć. Podstawą przetwarzania podanych nam danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby kontaktować się z Panem/Panią jako przedstawicielem zgłoszonej do programu szkoły/klasy. 

Jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, będziemy przetwarzać podane nam dane osobowe również w celu bieżącego informowania Pana/Pani o innych organizowanych przez nas akcjach edukacyjnych.

Komu będą udostępniane moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie trzem grupom podmiotów. Będą to przede wszystkim:

  • nasi pracownicy, którzy zajmują się realizacją programu i muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych,
  • stale współpracujące z nami podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna, hostingodawca poczty elektronicznej itd.), z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, 
  • inni odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z organizowanym przez nas programem edukacyjnym.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG. Mogą być one jednak przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeżeli Pana/Pani dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności w przypadku krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyższej.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?

Podane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia programu, a jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na zgłoszenie udziału swojej szkoły/klasy w konkursie „5 porcji zdrowia w szkole”, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych podaną przy formularzu zgłoszeniowym do konkursu. Pana/Pani dane osobowe zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte w przypadku wycofania uczestnictwa w programie lub konkursie, o którym mowa powyżej.

W przypadku wyrażenia zgody na informowanie Pana/Pani o innych akcjach edukacyjnych, których jesteśmy organizatorem, będziemy przechowywać podane nam dane osobowe do momentu wycofania zgody lub zaprzestania prowadzenia działalności we wskazanym zakresie.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem podanych nam danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

  • prawo cofnięcia wyrażonej zgody,
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że może Pan/Pani skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną albo e-mailową na adresy wskazane powyżej.

Jakie są konsekwencji braku podania moich danych osobowych?

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do organizowanego przez nas programu. Konsekwencja braku podania danych osobowych jest niemożność wzięcia w nim udziału.